.  
  CZŁONKOSTWO


        Tryb uzyskiwania członkostwa
w Polskim Towarzystwie Andrologicznym

Członkiem Zwyczajnym może być lekarz medycyny pracujący w dziedzinie andrologii, który ma przynajmniej roczny staż pracy w/w przedmiocie lub osoba posiadająca wyższe wykształcenie i pracująca naukowo w dziedzinie andrologii. O przyjęciu Członka Zwyczajnego do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji i poparcia jednego z Członków Zwyczajnych.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej narodowość lub przynależność państwową, szczególnie zasłużona w dziedzinie andrologii. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce finansowo lub w inny sposób wspierać materialnie działalność Towarzystwa. O przyjęciu Członka Wspierającego do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

WZORY DEKLARACJI CZÂŁONKOWSKICH

Deklaracja Członkowska Członka Zwyczajnego        - zobacz

                

       Składka członkowska
w Polskim Towarzystwie Andrologicznym

Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego i TowarzyszÂącego wynosi 100 zł, a dla Członka Wspierającego 1000 zł na rok.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:

Polskie Towarzystwo Andrologiczne
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi
nr konta 08 1020 3147 0000 8302 0003 8950